Postup koupě bytové jednotky – Rezidence Ždánice

Pořízení nového bydlení se mnohým zdá jako náročný a komplikovaný proces. Ne vždy tomu tak ve skutečnosti musí být. Jedním z našich cílů je, aby byl pro Vás nákup Vašeho nového bytu příjemným zážitkem. Proto se Vám na následujících řádcích pokusíme celý proces výběru bytu a jeho koupě co nejvíce přiblížit a seznámit Vás předem s jednotlivými kroky.

Nezávazná rezervace, osobní schůzka

 • První kontakt s developerem lze navázat přes e-mail, telefonicky či osobně, kdy dojde ke sjednání termínu osobní schůzky s prodejcem; do doby konání osobní schůzky bude Vámi vybraná bytová jednotka předběžně rezervována (max. 14 dní)
 • Na osobní schůzce Vám prodejce představí jak celkový projekt, tak konkrétní bytovou jednotku, o kterou máte zájem, dopodrobna s Vámi probere jednotlivé podmínky koupě a vyslechne Vaše přání. Výsledkem osobní schůzky by měla být dohoda o uzavření Rezervační smlouvy.

Rezervační smlouva

 • Předmětem rezervační smlouvy je závazek prodejce, že po dobu 30 dní od podpisu Rezervační smlouvy bude Vámi vybranou bytovou jednotku rezervovat výhradně Vám a nebude ji nabízet dalším potenciálním zájemcům; v průběhu rezervační doby by mělo dojít k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
 • Podpisem Rezervační smlouvy Vám vzniká povinnost k úhradě rezervačního poplatku ve výši 200 000,- Kč /u bytových jednotek, jejichž kupní cena nepřesáhne 4 mil. Kč/ nebo 300 000,- Kč /u bytových jednotek, jejichž kupní cena přesáhne 4 mil. Kč/; splatnost je stanovena do 5 dnů od podpisu Rezervační smlouvy; platba probíhá výhradně bezhotovostním převodem na projektový účet; rezervační poplatek se považuje za část kupní ceny
 • Pro Váš vyšší komfort a celkové zjednodušení lze Rezervační smlouvu uzavřít i distančním způsobem /prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, např. elektronicky apod./.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

 • Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je společný závazek developera a zájemce uzavřít spolu v budoucnu Kupní smlouvu o převodu konkrétní bytové jednotky, kterou si vyberete, včetně případného outdoor/indoor parkovacího stání; k podpisu Kupní smlouvy může být přistoupeno poté, co developer zajistí vydání kolaudačního souhlasu a zápis jednotlivých bytových jednotek do katastru nemovitostí, případně zřízení dalších práv vztahujících se k bytové jednotce a pozemkům /např. inženýrské sítě, komunikace apod./
 • Podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní máte již pevně zafixovanou kupní cenu za bytovou jednotku ve standardním provedení; v případě Vašeho zájmu o klientské změny ve vybavení bytové jednotky si můžete s prodejcem sjednat osobní schůzku a Vaše požadavky na klientské změny probrat samostatně /viz dále/
 • Podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí Vám vzniká povinnost k úhradě části kupní ceny ve výši 20% kupní ceny /rezervační poplatek je již v této částce započítán/; splatnost je stanovena 7 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí; platba probíhá výhradně bezhotovostním převodem na projektový účet
 • Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavírána již osobně, a to v obchodních prostorách prodejce

Standardní vybavení, Klientské změny

 • Sjednáme si s Vámi osobní schůzku v našich obchodních prostorách
 • Na osobní schůzce Vám prodejce představí nabídku standardního vybavení, které je zahrnuto v kupní ceně bytové jednotky. Zejména se jedná o obklady, dlažbu, podlahy, sanitu, dveře apod. a Vy budete moci provést výběr z nabízených standardů
 • V případě Vašeho zájmu o nadstandardní vybavení, mezi něž patří např. vnější žaluzie, klimatizace, zásuvky a světlo na balkoně, topný drát v koupelně, apod. je možné tyto změny realizovat formou tzv. Klientských změn
 • Klientskými změnami se rozumí změny ve vybavení interiéru bytové jednotky oproti standardnímu vybavení; s ohledem na časový harmonogram výstavby nejsou v zásadě možné stavební úpravy či změny dispozičního uspořádání bytové jednotky
 • Jednotlivé druhy Klientských změn lze provádět jen do určité fáze výstavby; z tohoto důvodu jsou předem stanoveny termíny, do kterých je možné požadovanou změnu přijmout a následně realizovat; proto prodejce doporučuje, aby se změny sjednávaly co nejdříve
 • V případě, že se s prodejcem dohodnete na rozsahu provedení Klientských změn, sepíše s Vámi prodejce protokol o Klientských změnách;
 • O cenu Klientských změn (po odpočtu standardního vybavení) se navýší kupní cena za bytovou jednotku; splatnost ceny za Klientské změny je stanovena 5 dní od podpisu protokolu Klientských změn; prodejce upozorňuje, že bez úhrady ceny za Klientské změny nebude možné objednat nadstandardní materiál a Klientské změny realizovat

Kolaudace, zápis jednotek do katastru nemovitostí

 • Přepokládaný termín kolaudace – 4Q/2023
 • Po vydání kolaudačního souhlasu bude budově přiděleno číslo popisné a následně dojde k vymezení samostatných jednotek v katastru nemovitostí na základě tzv. Prohlášení vlastníka
 • Upozorňujeme, že po zápisu samostatných jednotek do katastru nemovitostí bude na každé jednotce váznout zástavní právo ve prospěch banky, která poskytla prodejci úvěr na výstavbu; prodejce zajistí výmaz tohoto zástavního práva po uzavření Kupní smlouvy a úhradě doplatku kupní ceny /viz dále/

Předpřejímka

 • Po Kolaudaci budete vyzváni k tzv. Předpřejímce, v rámci, které si s prodejcem ztvrdíte technický stav bytové jednotky
 • Pokud by byly zjištěny nějaké vady či nedodělky, budou tyto zapsány do protokolu, kde bude současně stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění /lhůta by neměla přesáhnout 90 dní/
 • Finální předání bytové jednotky k užívání proběhne až po podpisu Kupní smlouvy

Kupní smlouva

 • Předmětem Kupní smlouvy bude převod vlastnického práva ke konkrétní bytové jednotce, kterou jste si vybrali, včetně případného outdoor/indoor parkovacího stání, za konkrétní kupní cenu
 • K podpisu Kupní smlouvy bude přistoupeno po vydání kolaudačního souhlasu a zápisu jednotlivých bytových jednotek do katastru nemovitostí, případně zřízení dalších práv vztahujících se k bytové jednotce a pozemkům /např. inženýrské sítě, komunikace apod./
 • Podpisem Kupní smlouvy Vám vzniká povinnost k úhradě části kupní ceny (doplatek) ve výši 80% kupní ceny; splatnost bude individuálně přizpůsobena Vašim potřebám, případně potřebám Vaší financující banky
 • Doplatek kupní ceny bude složen do advokátní úschovy ke smluvnímu advokátovi, případně k advokátovi, na kterém se s prodejcem dohodnete; po úhradě doplatku kupní ceny do advokátní úschovy bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, na základě kterého se stanete vlastníkem bytové jednotky; současně prodejce zajistí i výmaz zástavního práva a dalších omezení, které na bytové jednotce váznou ve prospěch jeho úvěrující banky; teprve poté bude prodejci vyplacena z úschovy zbývající část kupní ceny;
 • Vlastníkem bytové jednotky se stanete po provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí (v zásadě do cca 20-30 dnů po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí)
 • Při financování hypotékou po Vás budeme požadovat před podpisem Kupní smlouvy předložení úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy, abychom mohli ověřit podmínky, za jakých Vám Vaše financující banka poskytne úvěr na doplacení kupní cen

Předání bytové jednotky

 • Předání probíhá standardně poté, co budete jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí; v individuálních případech lze sjednat i dřívější předání bytové jednotky
 • Bytová jednotka bude předána na základě předávacího protokolu
 • Předány Vám budou i příslušné klíče, veškeré stavební dokumenty, vážící se k bytové jednotce, záruční listy a případně další dokumentace, související s výstavbou a provozem bytové jednotky a jejího vybavení

Odpovědnost za vady

V případě výskytu vad či poškození bytové jednotky kontaktujete prodejce a individuálně s ním řešíte odstranění vady

Ve spolupráci s UniCredit Bank mohou naši klienti získat hypoteční úvěr se zvýhodněnou sazbou.

Máte potíže se schválením hypotéky? Alternativně Vám rádi pomůžeme s financováním bytové jednotky prostřednictvím družstevního financování.

Co musíte splnit? - složit min. 20% vlastních zdrojů, nemít za posledních 12měsíců záznam v registrech, exekuci nebo insolvenci.

Proč družstevní financování využít? - nemusíte prokazovat žádné příjmy, nemovitost je možné převést do osobního vlastnictví, družstevní podíl je možné převést na 3.osobu, splácení lze nastavit až na 35let, možnost realizovat v jakémkoliv věku, bez uvedení v registrech, neřeší se podmínky ČNB.